Fi / En

Laatupolitiikka

Oy Meluton Ab on vuonna 1977 perustettu perheyritys, joka on tänä päivänä johtava ääneneristysratkaisuihin, laminointiin ja muovaukseen erikoistunut luotettava yhteistyökumppani.

Historiamme aikana meille on muodostunut toimintakulttuuri, jota ylläpidämme ja kehitämme entistä paremmaksi.

Olemme sitoutuneet organisaatiomme ja toimintatapojemme jatkuvaan parantamiseen mm. auditointien, mittaustietojen ja henkilöstön palautteen pohjalta saavuttaaksemme asettamamme laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja hyvinvointitavoitteemme.

Tärkeimpiä päämääriämme ovat:

  • Korkea asiakastyytyväisyys
  • Ympäristövaikutusten minimoiminen
  • Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Olemme asettaneet itsellemme tavoitteita näiden päämäärien saavuttamiseksi ja koko henkilöstömme on sitoutunut työskentelemään yhteisten tavoitteidemme eteen.

Yrityksemme on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä ja muita yritystoimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä kaikessa toiminnassamme. Edellytämme myös kaikkien yhteistyökumppaneidemme noudattavan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä.

Olemme sitoutuneet organisaatiomme ja toimintatapojemme jatkuvaan parantamiseen auditointien, mittaustietojen ja henkilöstön palautteen pohjalta saavuttaaksemme asettamamme laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja hyvinvointitavoitteemme.

  • Laatu

Sitoudumme täyttämään asiakkaidemme tarpeet tuottamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita sovitulla tavalla, sovittuna ajankohtana.

Jokainen on vastuussa oman työnsä laadusta ja siitä ettei virheellistä tuotetta tai palvelua toimiteta eteenpäin prosessissa.

  • Ympäristö

Tärkein asia ympäristötietoisessa toiminnassamme on hankkia ja valmistaa tuotteet kuormittamatta ympäristöä turhaan ja ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Tavoitteemme on pienentää ympäristön kuormitusta mm. tehostamalla energian ja raaka-aineiden käyttöä, vähentämällä syntyvän jätteen määrää ja lisäämällä sen hyötykäyttöä.

Pyrimme varmistamaan, että myös materiaalintoimittajamme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa ympäristön kuormituksen vähentämisestä.

  • Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Koko henkilöstö sitoutuu vammojen ja terveyden heikentymisen ennaltaehkäisyyn luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.

Poistamme vaaroja ja pienennämme mahdollisia työturvallisuusriskejä käyttämällä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia ja osallistamalla koko henkilöstö turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työyhteisön hyvinvoinnin parantaminen on myös yksittäisen henkilön etu.

Kannustamme henkilöstöämme lisäämään tietojaan ja sitoutuneisuuttaan turvallisuudesta sekä ottamaan henkilökohtaista vastuuta työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa päivittäisessä työssään

  • Toiminnan eettisyys

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja toimintamme perustuu YK:n Global Compact -aloitteeseen. Emme hyväksy yhteistyökumppaneiltamme lapsityövoiman tai minkäänlaisen pakkotyön käyttöä tai muuta epäeettistä toimintaa.

Kohtelemme kaikkia henkilöitä reilusti ja tasa-arvoisesti, emmekä syrji omaa tai yhteistyökumppaneiden henkilöstöä sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vamman tai minkään muun henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Emme myöskään hyväksy työpaikkakiusaamista, häirintää tai uhkailua missään muodossa.

Emme luovuta yhteistyökumppaneiltamme saamiamme luottamuksellisia tietoja muille kuin asianosaisille.

Kilpailemme reilusti voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen, emmekä halvenna tai mustamaalaa kilpailijoitamme. Henkilöstömme ei anna tai ota vastaan minkäänlaisia suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona.

Jean Liljelund, CEO

Johtamisjärjestelmäsertifikaatti
Ympäristösertifikaatti
Työterveys- ja turvallisuussertifikaatti